Bezplatné zasílání novinek e-mailem
  • Domů
  • Přidat do oblíbených
  • Mapa stránek
 

Memorandum zdravotních pojišťoven o restrukturalizaci lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace 28.06.12

Čl. I
Preambule
1. Účelem tohoto Memoranda je deklarace společných zájmů Ministerstva zdravotnictví ČR a zdravotních pojišťoven v oblasti restrukturalizace lůžkového fondu poskytovatelů zdravotních služeb v České republice.
2. Zdravotní pojišťovny se zavazují k jednotnému postupu v oblasti restrukturalizace lůžkového fondu v rámci níže uvedených bodů.
3. Cílem procesu restrukturalizace je zajištění vyšší kvality poskytované lůžkové péče pojištěncům a maximální míry bezpečí při současném zefektivnění poskytování této zdravotní péče.
4. Cílem jednoznačně není prosté matematické snížení počtu lůžek, ale optimalizace lůžkového fondu na úrovni stanic, oddělení, případně celých nemocnic koncentrací péče za účelem zvýšení kvality a bezpečí poskytované zdravotní péče při zohlednění demografických a geografických vlivů.
5. Toto memorandum navazuje na Memorandum ve stejné věci ze dne 31. 10. 2011, rozvádí a upřesňuje ho, avšak neruší jeho obsah.
 

Čl. II
Naplnění cíle v oblasti restrukturalizace lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace
1. Zdravotní pojišťovny zveřejní obecná kritéria (viz níže) a odborná kritéria (viz příloha) používaná při restrukturalizaci lůžkového fondu, jejichž uplatnění je realizováno v komplexním pohledu na posuzovaný region, nikoli v absolutním pojetí jednoho kritéria.
2. U těch poskytovatelů zdravotních služeb, kde prozatím nedošlo k dohodě, zdravotní pojišťovny deklarují, že vzájemná jednání budou nadále pokračovat.
3. Jednání zdravotních pojišťoven je vedeno zejména se zřizovateli poskytovatelů zdravotních služeb a s krajskými úřady jako garanty územní dostupnosti zdravotních služeb.
4. Zdravotní pojišťovny se tímto zavazují zveřejnit do 30. 6. 2012 seznam poskytovatelů zdravotních služeb a jejich zřizovatelů, s nimiž došlo k dohodě v oblasti restrukturalizace lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace, a kterým bude nabídnuto uzavření smlouvy o poskytování a úhradě zdravotních služeb s účinností od 1. 1. 2013 (pro rok 2013 a roky následující).
5. Zdravotní pojišťovny budou průběžně informovat veřejnost, jak proces jednání postupuje, kde došly k dohodě a hlavně jakým způsobem je zajištěna péče o pojištěnce v regionu, kde dochází k žádoucím strukturálním změnám.
6. Ministerstvo zdravotnictví ČR se zavazuje poskytnout podporu procesu optimalizace především v připravovaných legislativních normách, upravujících oblasti smluv a úhrad za poskytnuté zdravotní služby, včetně parametrů dostupnosti zdravotních služeb, stejně jako v oblasti postgraduálního vzdělávání.
 

Čl. III
Obecná kritéria restrukturalizace lůžkového fundu za účelem jeho optimalizace
1. Níže podepsaní signatáři deklarují, že pro hodnocení poskytovatelů zdravotních služeb v souvislosti s restrukturalizací jejich lůžkového fondu za účelem jeho optimalizace jsou rozhodná kritéria založená na posouzení následujících klíčových oblastí:
- data mapující migraci pacientů za zdravotní péčí,
- plnění věcného, technického vybavení a personálního zabezpečení dle platné legislativy,
- souběh úvazků lékařů,
- využití lůžkového fondu,
- geografická dostupnost péče,
- zhodnocení produkce ve vybraných oborech,
- minimální počet tzv. klíčových výkonů,
- kvalita a efektivita poskytované zdravotní péče,
- akreditace poskytovatele zdravotních služeb,
- klinicko-ekonomické parametry,
- stanovení poměru mezi vybranými DRG skupinami a ostatními důvody pro hospitalizaci (poměr terapeutických a diagnostických hospitalizací),
- úroveň hotelových služeb.
2. Odborná kritéria jsou stanovena v Příloze tohoto Memoranda.
 

Čl. IV.
Závěrečná ustanovení
1. Signatáři Memoranda se dohodli, že náklady plynoucí z tohoto Memoranda ponese každý z nich sám.
2. Signatáři si obsah Memoranda přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

 

Diskuse

Vložit komentář